OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú vypracované v súlade s platnou
legislatívou, predovšetkým Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb.), ako i Zákonom o ochrane
spotrebiteľa (zákon č. 250/2007 Z.z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z.z.).
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
Článok I.
Vymedzenie pojmov
Prevádzkovateľom /predávajúcim / tovarov e-shopu www.ajala.sk je spoločnosť AGILIT, s. r. o., so
sídlom Záhradná ulica 988/38, 935 21 Tlmače, IČO: 47 385 081, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sro, vložka č. 38672/N.
Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí s VOP a objedná si tovar prostredníctvom
elektronických komunikačných prostriedkov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zákon“) sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení
spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo
povolania. Zmluvnými stranami sa rozumie predávajúci a kupujúci.
E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom prevádzkovaný
predávajúcim pod označením www.ajala.sk.
Tovarom sa rozumejú produkty určené na predaj a zverejnené na stránkach e-shopu.
Kúpnu zmluvou sa rozumie zmluvný vzťah, ktorý vznikne medzi predávajúcim a kupujúcim po
potvrdení objednávky predávajúcim.
Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej
komunikácie a telefonickej komunikácie.
Článok II.
Cena
Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane 20 % DPH.
Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke nášho e-shopu v momente zaslania potvrdenia
objednávky kupujúcemu.
Článok III.
Objednávka
Objednávku realizuje kupujúci vložením vybraného tovaru do virtuálneho nákupného košíka v e-shope
a odkliknutím príslušného tlačidla „Objednávka s platbou“. Pre korektné vybavenie objednávky je
potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný
tovar.Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením VOP, ako aj s cenou objednaných tovarov a teda
objednávka sa stáva záväznou. Zaslaním objednávky kupujúci súčasne potvrdzuje, že sa oboznámil aj s
podmienkami ochrany osobných údajov.
Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením
prijatia objednávky e-shopom. Kupujúcemu však vzniká nárok na dodanie tovaru až po zaplatení ceny
tovaru.
Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
Predávajúci si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky, ak objednaný tovar sa už nevyrába resp.
nie je objektívne možné ho zabezpečiť od výrobcu. O uvedenej skutočnosti predávajúci vyrozumie
kupujúceho zaslaním informačného emailu s uvedením alternatívnych možností novej objednávky.
Článok IV.
Platobné podmienky
Za tovar v e-shope je možné platiť len nasledovnými spôsobmi:
- prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho: 2300756933/8330, IBAN: SK61 8330 0000
0023 0075 6933, SWIFT: FIOZSKBAXXX, alebo použitím platobnej karty
- v hotovosti/platobnou kartou v pracovných dňoch Po – Pia 8:00 h – 17:00 h., na adrese sídla
predávajúceho: Záhradná ulica 988/38, 935 21 Tlmače
Pri platbe platobnou kartou dbáme na bezpečnosť Vašich údajov proti zneužitiu, preto využívame
preverenú platobnú bránu s protokolom 3-D secure, podporovanú kartovými asociáciami. Všetky
interné informácie (heslá, mená, operácie) sa šifrujú. Pre zvýšenie rýchlosti sa nešifrujú všeobecné
informácie (informácie o jednotlivých položkách tovaru).
Predávajúci po úspešnom pripísaní prostriedkov na účet vystaví kupujúcemu daňový doklad a tento mu
doručí na emailovú adresu uvedenú pri objednávke, resp. odovzdá osobne pri platbe v hotovosti.
Článok V.
Dodacie podmienky
Tovar bude kupujúcemu odoslaný na adresu uvedenú v objednávke, a to po pripísaní peňažných
prostriedkov v plnej výške na účet predávajúceho, najneskôr však do 7 pracovných dní odo dňa úplnej
úhrady.
Spôsob doručenia si vyberá kupujúci pri realizovaní objednávky, pričom cena za každý spôsob
doručenia je uvedená priamo pri výbere.
Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov. Poštovné, resp. výška úhrady za doručenie
zostáva však bez zmeny pre kupujúceho.
Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia (štandardne dodacia lehota do 7 pracovných dní od
pripísania úhrady), v záujme predchádzať problémom, ktoré pri doručovaní môžu vzniknúť. O odoslaní
zásielky je informovaný kupujúci informačným emailom.Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo
u prepravcu pri prevzatí zásielky. Za vzniknuté škody pri preprave nenesie predávajúci zodpovednosť.
Článok VI.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu.
Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v deklarovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
spolu s tovarom, alebo dodatočne zaslať kupujúcemu všetky dokumenty k tovaru , ako napríklad faktúru
za tovar, reklamačný list, a iné.
Článok VII.
Reklamačný poriadok
7.1 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne (v pracovných dňoch 8:00 h – 17:00 h.) na prevádzkarni
predávajúceho nachádzajúcej sa na adrese: Záhradná ulica 988/38, 935 21 Tlmače, alebo písomne
poštou na uvedenej adrese prevádzkarne, alebo písomne zaslaním na emailovú adresu:
ajala@agilit.sk.
7.2 Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný poučiť
kupujúceho o jeho právach vyplývajúcich z Občianskeho zákonníka (§ 622 a § 623). Uplatnenie
reklamácie nemá odkladný účinok na akékoľvek povinnosti kupujúceho a teda kupujúci je povinný
si plniť všetky svoje povinnosti v zmysle uzatvorenej kúpnej zmluvy (najmä zaplatiť dohodnutú
cenu). Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z práv si uplatňuje, je predávajúci povinný ihneď
určiť spôsob vybavenia reklamácie, a to (a) odovzdaním opraveného tovaru, (b) výmenou tovaru,
(c) vrátením kúpnej ceny za tovar, (d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, (e) písomnou
výzvou na prevzatie plnenia alebo (f) odôvodnením zamietnutím, v zložitých prípadoch najneskôr
do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa
vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia
reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených
prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako
30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v
neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto
odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od
momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po márnom
uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na
výmenu výrobku za nový výrobok.
7.3 Predávajúci je povinný na požiadanie orgánu dozoru preukázať kópiu potvrdenia o prijatí
reklamácie, dôvody, pre ktoré nie je možné rozhodnúť o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď a pre
ktoré nie je reklamáciu možné vybaviť ihneď po určení spôsobu vybavenia reklamácie, zaslanie
alebo výsledky odborného posúdenia a kópiu dokladu o vybavení reklamácie.
7.4 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci
vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok
odborného posúdenia nemožno od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie
ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu
kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa
vybavenia reklamácie.
7.5 Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a dodávateľ ju zamietol, osoba,
ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže
odberateľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne
vynaložené náklady, znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci
odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť
znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný
kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na
odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú
reklamáciu nemožno zamietnuť.
7.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia
uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie
o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí
sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie;
potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať
uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
7.7 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa
uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej
vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.
7.8 Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru
na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume
a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.
7.9 Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného
predpisu.
Článok VIII.
Ochrana osobných údajov
Osobné údaje sú spracúvané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“), pričom o podmienkach a pravidlách ochrany osobných údajov
je kupujúci informovaný v samostatnom dokumente, s ktorým sa kupujúci oboznamuje pri zadávaní
objednávky.
Článok IX.
Povinné informácie pre spotrebiteľa
Zoznam povinných informácií pre spotrebiteľa podľa § 3 ods. 1 Zákona:
1. Predmetom predaja sú tovary – hračky a iné výrobky určené pre deti uverejnené na internetovej
stránke predávajúceho, pričom konkrétne vlastnosti a účel použitia príslušného výrobku je vždy
uvedený pri každom výrobku v rámci jeho popisu
2. Identifikácia predávajúceho:
AGILIT, s. r. o., Záhradná ulica 988/38, 935 21 Tlmače, IČO: 47 385 081, IČ DPH:
SK2023840324, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 38672/N
3. Kontaktné informácie pre spotrebiteľa
Email: ajala@agilit.sk
Mobil: +421 948 631 855
Adresa pre uplatnenie reklamácie, podnetov a sťažností: Záhradná ulica 988/38, 935 21 Tlmače4. Celková cena tovaru je uvedená vždy pri konkrétnom produkte vrátane DPH. V prípade, že je
k tovaru nutné prirátať dopravu, alebo iný poplatok, spotrebiteľ je o výške príslušného poplatku
informovaný vopred pred odoslaním objednávky.
5. Predávajúci neúčtuje spotrebiteľovi žiadne poplatky spojené s používaním prostriedkov
diaľkovej komunikácie.
6. Platbu za tovar je možné realizovať vkladom, alebo prevodom na bankový účet predávajúceho,
alebo platobnou kartou, alebo v hotovosti v sídle predávajúceho. Bezhotovostná platba musí
byť identifikovateľná variabilným symbolom zhodným s číslom objednávky. Všetky potrebné
údaje na správnu platbu sú kupujúcemu doručené prostredníctvom elektronickej pošty po
potvrdení objednávky. Štandardná dodacia lehota je 7 pracovných dní odo dňa úplnej úhrady za
tovar. Informácie týkajúce sa reklamácie sú obsahom reklamačného poriadku, ktorý je súčasťou
čl. VII VOP.
7. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa
prevzatia tovaru. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj
pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od
zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným
vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adresách uvedených v bode
3 čl. IX týchto VOP. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy,
ktorý je prílohou VOP. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o
uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím
zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iné náklady, poplatky. To sa
nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný
spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Ak však spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred
začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6 Zákona, spotrebiteľ je
povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu,
najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich
úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký spotrebiteľ použil pri svojej platbe, ak
spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek
ďalších poplatkov. Platba však bude spotrebiteľovi uskutočnená až po doručení vráteného
tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť
podľa toho, čo nastane skôr.
Spotrebiteľ je povinný zaslať nám tovar späť ním vybraným prepravcom alebo ho priniesť na
našu adresu uvedenú v bode 3 čl. IX týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva
na odstúpenie od zmluvy. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne
alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar
odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Zásielka musí byť kompletná (vrátane
príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru
priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier, či kartón, tak aby nemohlo počas
prepravy dôjsť k polepeniu, popísaniu, či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte
tovar na dobierku, odporúčame tovar poistiť. Peniaze Vám budú vrátené na bankový účet, ktorý
uvediete pri vrátení tovaru.
8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba a) dodatočné náklady, ak si zvolil iný druh
doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia a b) náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, vrátane nákladov na
vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.9. Ak spotrebiteľ požiada o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,
spotrebiteľ má povinnosť uhradiť nám cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy nám
oznámil svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.
10. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a
spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na
odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom
trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na
odstúpenie od zmluvy,
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na
mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany
zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný
s iným tovarom,
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom
ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu,
ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal
predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného
tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté
počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred
neobjednal,
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo
počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh
nedodávaných v ochrannom obale,
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom
automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s
činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby
v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie
začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom,
že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
11. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Ak ide o
vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.
Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto
odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu
súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo
závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za
bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako
vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté
práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o
iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
12. Predávajúci poskytuje spotrebiteľovi záruku za bezvadnosť dodaného tovaru výlučne len
v rozsahu v akom ju poskytuje výrobca príslušného tovaru, pričom konkrétna dĺžka je vždy
uvedená v záručnom liste tovaru.
13. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak nie je spokojný
so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci
porušil jeho práva, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu
subjektu alternatívneho riešenia sporov za podmienok a spôsobom stanoveným zákon č.
391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní
odo dňa jej odoslania. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedie Ministerstvo
hospodárstva SR na stránke: www.mhsr.sk. Spotrebiteľ súčasne môže priamo podať podnet na
kontrolu na Slovenskú obchodnú inšpekciu, Bajkalská 21/A, P. O. BOX 27, 827 99 Bratislava,
email: adr@soi.sk, ars@soi.sk, web stránka: www.soi.sk, ktorá vykonáva dohľad na činnosťou
predávajúceho.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto VOP aj bez predchádzajúceho upozornenia
kupujúceho. V prípade zmeny VOP, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých VOP, ktoré boli
platné a uverejnené v momente odoslania objednávky kupujúcim.
Odoslaním objednávky sa má za to, že kupujúci si pozorne prečítal VOP a súhlasí s ich znením
a súčasne, že sa oboznámil s pravidlami ochrany osobných údajov.
Tieto VOP sú k dispozícii v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim, rovnako sú zverejnené na
internetovej stránke e-shopu.
Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 17.05.2021.
AGILIT, s. r. o.
prevádzkovateľ e-shopu www.ajala.skPríloha č. 1:
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy poštou na adresu:
AGILIT, s. r. o., so sídlom Záhradná ulica 988/38, 935 21 Tlmače alebo elektronicky na email. adresu:
ajala@agilit.sk)
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od objednávky č........ zo dňa
..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe

OTBkZmZhMT